Code of conduct

RIKTIG LØN

Vi kræver, at arbejdsgiveren betaler mindst minimal løn i henhold til den kollektive /industrielle overenskomst. Lovpligtige rettigheder til betalt ferie, barselsorlov og sygeorlov bør følges. Skriftlig lönespecikation bør altid gives til medarbejderen. Arbejdstid og overarbejde må ikke overstige den lovpligtige maksimale grænse. Lovbestemt kompentation skal alltid betales for overarbejde. 

MILJØ

Selskabet skal have og overholde de lokale miljøtilladelser. Eventuelle kemikalier skal overholde ILO Konvention 170 om sikkerhedsdatablade og passende mærkning og instruktioner i det relevante sprog. Spildevand og farligt affald skal mindst opfylde de lokale lovkrav.

Leverandøren ska fremlægge nødvendige oplysninger om brugen af kemikalier for at gøre det muligt for Nordic Souvenir AB at overholde EUs REACH-forordring og forordningen om organiske forurenende stoffer.

KRÆNKENDE BEHANDLING

Vi tillader ikke krænkende behandling af personale, uanset om det er verbal, fysisk, psykisk eller seksuel. Arbejdstagere fra andre lande skal have samme ansættelsesvilkår som indenlandsk personale. Arbejdsgiveren kan ikke kræve at medarbejderen skal deponere deres pas / id-dokumenter eller anden sikkerhed.

Ingen ansat skal diskrimineres ved ansættelse og arbejdsdeling eller i et andet aspekt på grund af nationalitet, etnicitet, alder, køn, kønsidentitet, seksuel orgientation, graviditet, religiøs eller filosofisk overbevisning, politiske meninger eller handicap (ILO-konvention 100, 111). 

SIKKER ARBEJDSPLADS

Medarbejdernes sikkerhed er en prioritet. Vi kræver, at det altid skal være muligt at fraflytte ejendommen i arbejdstiden via nødudgange klare hele. Der bør være nødplaner og brandsikrings udstyr. Bygninger og udstyr bør ikke være af substandard, og arbejdsgiveren skal aktivt arbejde for at forebygge ulykker og skader.

Eventuel bolig skal være helt adskilt fra arbejdspladsen med en separat indgang, og med forbehold af samme sikkerhedskrav som arbejdspladsen. Beboerne vil have fuld adgang til deres hjem.

Alle former for tvungen, bundet, ikke-frivilligt arbejde og menneskehandel er forbudt. Vi accepterer ikke fængselsarbejde. 

BØRN SKAL LEGE

Ingen medarbejder må være yngre end minimumsalderen for beskæftigelse. Alle lovpligtige begrænsninger for medarbejdere under 18 år skal følges. Når en ung medarbejder rekrutteres skal leverandøren alltid med sikkerhed kontrollere den potentielle arbejdstagerens alder. dDette ifølge ILO-konvention 138 og 182, og FN barn konvention.

RET TIL KOLLEKTIVE FORHANDLINGER

Vi følger ILO-konvention 87,98,135, som giver ret til at organisere sig frit i den organisationen som enhver ønsker uden at blive straffet eller diskrimineret for at han eller hun tilslutter sig en organisation som på en fredelig måde sikrer medarbejdernes lovbestemte rettigheder.

VI ACCEPTERER IKKE MUTOR ELLER CORRUPTION

Vores leverantører skal overholde lale lokale love og bestemmelser om bestikkelse og korruption, og samarbejde med myndighedernes bestræbelser på at håndhæve disse love. Dette i overensstemmelse med De Forenede Nationers konvention mod korruption.

Vi kræver at vores leverandører afstår fra enhver form for korruption, bestikkelse og til at yde eller acceptere uønskede gaver eller fordele, opmuntring af bestikkelser og ukorrekt kompensation (i monetær eller ikke-monetær form) til embedsmænd eller forretningspartnere. 

Der er ingen produkter, der matcher de valgte kriterier